Vedtægter

Vedtægter for AMPO Danmark


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er AMPO Danmark. Foreningens hjemsted er Aarhus.

 

§ 2 Formål

AMPO Danmark er en privat uafhængig organisation, som har til formål at støtte og oplyse om det humanitære arbejde, der er grundlagt af Katrin Rohde i Burkina Faso.

 

§ 3 Medlemmer

Enhver person eller organisation kan blive medlem af foreningen. Optagelse som medlem sker ved indbetaling af årets medlemsbidrag. Ved manglende betaling eller eksklusion ophører medlemskabet. Eksklusion kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 4 Generalforsamling

Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Medlemmerne af foreningen har hver en stemme på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5 Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af andet kvartal. Mødet indkaldes af formanden. Indkaldelse kan ske pr. mail og skal ske senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Formandens beretning og godkendelse heraf

Regnskab for forudgående år og godkendelse heraf

Fastsættelse af kontiengent

Indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter hertil

Valg af revisor og suppleant

Eventuelt

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden eller flertallet i bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis fem medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med en motiveret dagsorden. Indkaldelse sker snarest og på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.

 

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for en etårig periode blandt medlemmerne af foreningen. Der vælges en bestyrelse bestående af 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer og sekretær. Hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan der tillige vælges en næstformand. Bestyrelsen bestemmer, om man vil have en forretningsorden, og hvor tit der afholdes møde.

I prioriteret rækkefølge vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

§ 8 Hæftelse og tegningsret

AMPO Danmark hæfter kun med foreningens egen formue. Foreningen tegnes af formanden.

 

§ 9 Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder et simpelt og overskueligt regnskab, der efter årets udgang skal påtegnes af den valgte revisor. Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt årets resultat.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kan finde sted, såfremt mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kan finde sted, såfremt mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning overdrages formuen til det arbejde, som Katrin Rohde har grundlagt i Burkina Faso.

 

§ 12 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft ved foreningens stiftelse den 6. december 2010.