Generalforsamling 29 maj 2017

                                                     Generalforsamling AMPO-Danmark, 29.05.17


Dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning – og godkendelse heraf

3.Regnskab for forudgående år – og godkendelse heraf

4.Fastsættelse af kontingent

5.Indkomne forslag

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter hertil

7.Valg af revisor og suppleant

8.Eventuelt


Fremmødte:

Torben Würtz, Karen Lundtofte, Claus Risborg Nielsen, Ulla Schou Pedersen, Anna Christina Marcelino (ref.), Tove Norup Nielsen, Willy KolffReferat:


Ad 1. Valg af dirigent

Torben Würtz vælges som dirigent. Dirigenten indleder mødet med at konkludere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og at der ved fremmøde er en beslutningsdygtig generalforsamling.


Ad 2. Formandens beretning

Beretningen er udsendt skriftligt til medlemmerne i AMPO Danmark, hvorfor der henvises til denne. Der er en enkelt tilføjelse fra formanden, da der har været besøg fra Hedwig som er leder af PP. Filles i Burkina Faso. Hun beder formanden sende mange hilsner til alle medlemmer af AMPO Danmark. Hedwig havde et enkelt akut ønske, da de mangler pærer til deres fremvisere. Derfor har AMPO Danmark sendt dem to pærer, så de igen kan komme ud i landsbyerne og fremvise deres film i forbindelse med oplæg.


Beretningen godkendes.


Ad 3. Regnskab

Regnskabet gennemgås og regnskabet offentliggøres på AMPO Danmarks hjemmeside. Der er i år givet stor donation til AMPO i Burkina på ca. kr. 111.000.


Enkelte poster i regnskabet drøftes:


Det besluttes, at medlemskab af CISU opsiges, da det ikke bruges i tilstrækkelig grad og primært henvender sig til større foreninger end AMPO-Danmark.


Det har været svært at komme af med kalendere i år, hvorfor det besluttes, at der næste år købes et mindre antal ind, som bestyrelsen vil forsøge at afsætte til medlemmer, således at posten ikke giver underskud.


Der er stadig en stor mængde bøger som mangler at blive solgt. Det aftales, at lageret over bøger gøres op, så der er styr på, hvad der eksakt er tilbage. Det samme skal gøres for smykker mv.


Regnskabet godkendes.


Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Det besluttes, at kontingentet fortsat vil være 150 kr. årligt.


Ad 5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.


Ad 6. Valg af medlemmer

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på genvalg og alle genopstiller. Bestyrelsens sammensætning er derfor uændret og ser således ud:


Formand: Torben Würtz

Kasserer: Ulla Schou Pedersen

Næstformand: Claus Risborg

Sekretær: Anna Christina Marcelino

Bestyrelsesmedlem: Karen Lundtofte

Suppleant: Eva Thestrup Sørensen


Ad 7. Valg af revisor og suppleant

Stig Glent-Madsen ønsker at genopstille og genvælges.

Peter Lyngmose Nielsen vælges som suppleant.


Ad 8. Evt.

Der er ingen bemærkninger.